Regulamin imprezy

Organizatorem imprezy jest KRYSIAK POLSKA SP. z o.o., ul. Wspólna 5, 09-100 Bońki, NIP 567-19-09-183.

Wszystkie poniższe zapisy stanowią spójny regulamin imprezy masowej o nazwie „Roztańczony PGE Narodowy”. Wszystkie osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują zasady jego funkcjonowania opisane w poniższym regulaminie oraz warunki uczestnictwa i deklarują stosowanie się do jego zaleceń.

Osoby uczestniczące w festiwalu zgadzają się na wykorzystywanie ich wizerunku we wszelkich materiałach foto, video, relacjach promocyjnych oraz projektach graficznych dot. Imprezy „Roztańczony PGE Narodowy” i zdają sobie w pełni sprawę z możliwości ich udziału w transmisjach medialnych, w tym transmisji live w Tv 

Polsat i Disco Polo Music oraz wszelkich mediów biorących udział w wydarzeniu za zgodą organizatora.

Osoby znajdujące się na terenie imprezy w pełni akceptują treść regulaminu i formę wydarzenia. Nie przestrzegając jego postanowień i nie stosując się do zarządzeń służb porządkowych lub organizatora możliwe jest usunięcie osoby z terenu imprezy lub przekazane sprawy policji. W przypadku zaistnienia sporów nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

Posiadacze biletów mogą być narażeni na przebywanie w strefie o podwyższonym natężeniu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Zakupiony bilet nie może być również używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian godzinowych występów artystycznych.

Regulamin imprezy jest regulaminem nadrzędnym. Jednakże zapisów zawartych w Regulaminie obiektu również należy przestrzegać. 

Alkohol będzie sprzedawany tylko osobom dorosłym, które ukończyły 18 rok życia. 

Sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest zabroniona.

ZASADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli biletów upoważniających do wstępu.
 • W celu zwiększenia ostrożności pracownicy Ochrony upoważnieni są do sprawdzenia dokumentów i mogą zażądać ich okazania.
 • Służby porządkowe uprawnione są do wglądu w bagaż oraz odzienie wierzchnie osób przechodzących przez bramy wejściowe na teren imprezy.
 • Wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa jest surowo zabronione
NA TEREN IMPREZY W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA
 • Wszelkich materiałów pirotechnicznych, broni palnej, prętów, pałek, kiji, noży, pojemników z gazem, rolek papieru, latarek laserowych lub innych urządzeń z użyciem laseru, hałaśliwych trąb - tak zwanych wuwuzeli, butelek pustych i pełnych, rac dymnych, kastetów, kominiarek, materiałów antysemickich, propagandowych, politycznych itp.
 • Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy jedzenia oraz napojów, w tym szczególnie napojów alkoholowych i innych środków zaburzających trzeźwą percepcje.
 • Zabrania się wnoszenia urządzeń selfiestick.
 • Wprowadzanie na teren imprezy zwierząt jest surowo zabronione.
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zarządzeń służb przebywających na terenie imprezy.
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu.
UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ RÓWNIEŻ
 • Wszelkiej sprzedaży, w tym przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
 • Przechodzenia oraz wchodzenia na wszelkie elementy infrastruktury imprezy w tym ogrodzenie, namioty, słupy itp.
 • rzucania przedmiotami oraz stwarzania zagrożenia wobec innych uczestników imprezy.
 • wszelkiego uwieczniania imprezy bez zgody organizatora.
 • wchodzenia oraz przebywania na obszarach wyłączonych z terenu imprezy.  
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami usytuowanymi na ternie stadionu PGE Narodowy pod karą usunięcia z terenu imprezy.
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.
PRAWO WSTĘPU NA „ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY” DOTYCZY
 • Przedstawicieli instytucji państwowych oraz medycznych uprawnionych do wykonywania czynności kontrolnych posiadający ważną legitymację służbową. Niezbędne jest wcześniejsze okazanie legitymacji w porozumieniu z Organizatorem.
 • Wszystkich osób, które dokonały zakupu biletów i w pełni akceptujących program artystyczny prezentowany podczas imprezy, mimo jego ewentualnych zmian.
 • Posiadacze oficjalnych wejściówek, akredytacji oraz zaproszeń wydanych przez organizatora imprezy.
ZAKAZ WSTĘPU DOTYCZY
 • Osób objętych zakazem uczestnictwa w imprezach masowych.
 • Osób, którym pracownik ochrony odmówi możliwości wstępu na imprezę. (Pracownik ochrony nie musi podawać przyczyny swojej decyzji)
 • Osób pod wpływem wszelkich środków odurzających.
 • Osób agresywnych oraz zamaskowanych.
Osoby nie stosujące się do polecenia porządkowego, wydanego w oparciu o ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny min. 2.000 zł.

Osoba, która nie wykonuje polecenia służ Policyjnych lub wszelkich innych organów porządku publicznego, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny minimum 2.000 zł.

Osoba, która w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny minimum 2.000 zł.

Osoba, która w brew ustaleniom przepisów ustawy wnosi lub posiada na imprezie alkohol w niedozwolonej formie oraz ze źródła innego niż strefy sprzedażowe usytuowane na imprezie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny minimum 2 000 zł.

Osoba, która w trakcie imprezy masowej stwarza zagrożenie poprzez rzucanie przedmiotami, albo w inny, niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Osoba, która wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Osoba, która w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej w jakikolwiek sposób narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo jej pozbawienia do lat 2.

ZWROT BILETÓW ORAZ ODWOŁANIE WYDARZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego komunikowania.

Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części kwoty, na jaką opiewał bilet na koncert lub imprezę, która, z przyczyn niezależnych od Organizatora, została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

W przypadku zmiany terminu wydarzenia, miejsca lub znacznej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy. Osoba posiadająca bilet powinna pamiętać, że nie podlega on zamianie. W przypadku dokonania zwrotu z powodu znaczącej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy wartości biletu ustaloną przez Organizatora. Z wyjątkiem kwestii wskazanych powyżej bilet nie podlega zamianie na inny, ani zwrotowi.

RZECZY NIEZBĘDNE W DNIU KONCERTU ORAZ PRZEDZIAŁ WIEKOWY

Każda osoba w dniu imprezy powinna okazać bilet upoważniający do wejścia na teren festiwalu. Uczestnicy imprezy powinni posiadać aktualne dowody osobiste. Dzięki temu pracownicy ochrony będą mogli ocenić wiek.

Dzieci do 5 roku życia mają możliwość darmowego wstępu, natomiast dzieci od 5 do 10 roku życia płacą połowę ceny biletu. Rodziców prosimy o zabranie niezbędnych dokumentów, aby móc ocenić wiek podopiecznego. Może to być np. akt urodzenia, książeczka zdrowia dziecka, paszport lub dowód tymczasowy. 

Osoby, które nie mają ukończonego 16-ego roku życia muszą przebywać na terenie imprezy w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osoby powyżej 16 roku życia a poniżej 18 są zobowiązane do okazania oświadczenia rodzica bądź uprawnionego opiekuna (oświadczenie do pobrania)

BILETY
 • Bilety normalne oraz ulgowe są dostępne w regularnej sprzedaży pod adresem: https://www.ebilet.pl/muzyka/disco-polo/roztanczony-narodowy/.
 • Istnieje możliwość zakupu biletów w dniu imprezy tj. 23.09.2017 r. w godzinach 10.00-21.00 , przed wejściem na teren PGE Narodowego – przed Bramą nr 2.
 • Bilet ulgowy przysługuje dzieciom od 5. do 10. roku życia.
PRZEDZIAŁY CZASOWE

23.09.2017 Sobota: Otwarcie bram - 17.30 - Zamknięcie bram - 24.00.
23.09.2017 Sobota: występy artystyczne rozpoczynają się od godziny 19.30.
23.09.2017 Sobota: transmisja oraz rejestracja koncertu w TV Polsat oraz TV Disco Polo Music od godziny 20.00 do 23.00.

RZECZY DOZWOLONE?/RZECZY ZABRONIONE?

Podczas festiwalu dostępna będzie możliwość skorzystania ze strefy depozytowej, gdzie będzie można zostawić przedmioty, które nie będą mogły zostać wniesione na teren imprezy.

Wykaz rzeczy, których nie wolno wnosić na imprezy:
 • Broń, materiały wybuchowe, noże, kaski, parasolki, butelki, puszki, kubki, dzbanki
 • Materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, narkotyki
 • Materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym
 • Maszty flagowe lub banerowe o większej długości niż 1 m i średnicy niż 1 cm
 • Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2 m x 1.5 m
 • Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
 • Zwierzęta, gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki
 • Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie przedmioty większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm
 • Duże ilości papieru, megafony, syreny,
 • inne urządzenia emitujące dźwięk
 • Przedmioty, materiały, ubrania komercyjne i promocyjne
 • Wskaźniki laserowe, wuwuzele, części ubioru zakrywające twarz, kominiarki
 • urządzenia typu selfiestick
 • Ubrania zawierające niebezpieczne elementy
Ponadto: 
Zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych na teren imprezy tj. napoje, jedzenie, przekąski. Do dyspozycji gości podczas imprezy będą profesjonalne strefy sprzedaży gastronomicznej. Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczom biletów, którzy są ubrani w odzież mogącą tworzyć zagrożenie wśród uczestników np. buty z metalowymi elementami itp.

WYJŚCIE Z TERENU IMPREZY

Osoby, które zakupiły bilet na trybuny stadionu PGE Narodowy po przejściu przez kołowroty nie będą mogły swobodnie przemieszczać się pomiędzy trybunami, a terenem promenady zewnętrznej, aż do momentu zakończenia programu artystycznego. Na terenie Stadionu dostępne będą punkty gastronomiczne, w których będzie można zaopatrzyć się w pożywienie oraz napoje.

Opuszczenie trybun stadionu jest możliwe, ale będzie skutkowało unieważnieniem biletu. 

Osoba, która po wyjściu ponownie będzie chciała wejść na teren bryły stadionu będzie musiała udać się do kasy w celu ponownego zakupu biletu.

Z tego tytułu wszyscy uczestnicy proszeni są o rozsądne przygotowanie się do wejścia na teren Stadionu, aby uniknąć konieczności zbędnego opuszczania trybun.
Osoby, które zakupiły bilet do strefy A oraz Strefy B będą mogły opuszczać strefę i przemieszczać się swobodnie po terenach promenady zewnętrznej.

APARATY FOTOGRAFICZNE

Wnoszenie profesjonalnego sprzętu fotograficznego jest zabronione.

Osoby posiadające takie urządzenia będą musiały zostawić je w punkcie depozytowym. Podczas imprezy można robić zdjęcia amatorskim aparatem fotograficznym, bądź telefonem. Zabrania się wnoszenia na teren festiwalu urządzeń typu selfiestick ze względów bezpieczeństwa. Ten zapis nie dotyczy przedstawicieli mediów, którym została udzielona akredytacja przez Organizatora.

PARKINGI/DOJAZD

Ze względu na organizację imprezy na terenach PGE Narodowego, parking płatny na błoniach nie funkcjonuje.

MIEJSCA PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsca dla niepełnosprawnych będą na terenie parkingu dostępnego dla publiczności przy PGE Narodowym. Obok bramy Nr 2 nie ma miejsc postojowych. Na ogólnym parkingu zostaną takie zapewnione. Wjazd dla osób niepełnosprawnych - bezpłatny za okazaniem legitymacji.

DOSTOSOWANIE IMPREZY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na terenie stadionu dostępne są miejsca siedzące dla osób niepełnosprawnych. Z ich korzystania pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, a w drugiej kolejności opiekunowie. Opiekunowie zobowiązani są do ustąpienia miejsca osobom niepełnosprawnym.

PRZYBORY MEDYCZNE

Osoby, ze stwierdzonym schorzeniem, mogą posiadać lekarstwa oraz oprzyrządowania medyczne niezbędne do ich aplikowania. W przypadku takich chorób jak cukrzyca dozwolone jest posiadanie produktów spożywczych. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia.

BILETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Każda osoba, która posiada dokument świadczący o trwałej niepełnosprawności oraz aktualny bilet na wydarzenie może przyjść z jednym opiekunem. Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na teren imprezy. Opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą towarzyszyć podopiecznym przez cały dzień. Niepełnosprawni mogą składać zamówienia na tańsze bilety pod adresem mailowym: [email protected].

WYMOGI ZAKUPU BILETÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do zakupu biletów dla osób niepełnosprawnych uprawnione są osoby posiadające orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Orzeczenie powinno zawierać zdjęcie posiadacza). Do zakupu biletów upoważnia również aktualna legitymacja osoby niepełnosprawnej. Zakupu biletów można dokonać poprzez portal www.ebilet.pl.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TYMCZASOWA

Osoby z niepełnosprawnością tymczasową (jak np. złamania) nie mają uprawnień do zakupu biletów dla osób niepełnosprawnych.

OBECNOŚĆ KOBIET W CIĄŻY

Festiwal jest imprezą masową, która skupia dziesiątki tysięcy uczestników.

Na terenie imprezy, a szczególnie w okolicach sceny będzie występowało bardzo duże natężenie dźwięku oraz światła. Wszystkie kobiety w ciąży prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji przed przyjściem na imprezę oraz rzetelną ocenę swojej sprawności i stanu zdrowia. Przy czym uprzedzamy, że wszystkie kobiety w ciąży biorą udział w festiwalu na własną odpowiedzialność oraz zdają sobie sprawę z wszelkich zagrożeń wynikających z udziału w imprezie masowej. Organizator nie ponosi winy za ew. uszczerbki zdrowotne. (Pobierz oświadczenie kobiety w ciąży)

Organizator